An ninh - Quốc phòng

Vĩnh Yên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ Tư, 29/07/2020

Vĩnh Yên là địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) của tỉnh và là tuyến hành lang cơ động lực lượng, phương tiện chi viện bảo vệ Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra. Vì vậy, những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn xác định xây dựng KVPT vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng KVPT vững mạnh.

Lực lượng dân quân phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao". Ảnh: Trường Khanh

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tăng cường tiềm lực mọi mặt của KVPT được xác định là nội dung quan trọng nhất và là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh, tiềm năng của địa phương, bảo đảm xây dựng khu vực phòng KVPT thành phố vững chắc, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong thành phố thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Thành ủy Vĩnh Yên ban hành chương trình hành động về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng KVPT tỉnh và Đề án phòng thủ dân sự tỉnh, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch xây dựng KVPT thành phố, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện xây dựng KVPT thành phố theo từng giai đoạn.

Trong 5 năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (QPAN) cho các đối tượng trên địa bàn thành phố, trước hết là bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được đẩy mạnh, làm chuyển biến về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đủ năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố lòng tin của nhân dân trong thành phố đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch.

Thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN, tăng cường tiềm lực, cơ sở vật chất cho KVPT. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đều chú trọng bảo đảm cả mục tiêu kinh tế - xã hội và QPAN.

Các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua như: Xây dựng khu đô thị, trụ sở làm việc của các cơ quan; các khu, cụm công nghiệp đều có tính lưỡng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của các LLVT trong KVPT địa phương, đảm bảo cho các lực lượng này thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT.

Trong đó, đề ra nhiều biện pháp tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế các lực lượng theo hướng tinh gọn, chất lượng, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với chú trọng xây dựng lực lượng thường trực, thành phố chỉ đạo các cấp coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng “vững mạnh rộng khắp”, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, tổ chức biên chế đúng quy định, sẵn sàng động viên khi cần, thực sự là nòng cốt bảo vệ địa phương, cơ sở.

Hiện nay, toàn thành phố có 41 đơn vị DQTV, tỷ lệ đảng viên đạt gần 40%, chất lượng ngày một nâng cao. Lực lượng công an được biên chế đạt 100% theo quy định, luôn tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều năm qua, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các lực lượng trong KVPT đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện, diễn tập và các mục tiêu, nhiệm vụ khác trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 100% cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, không để xảy ra tình hình phức tạp hay “điểm nóng” về an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khu phố văn hóa đạt kết quả tốt, các thiết chế văn hóa được củng cố, tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 90%, đời sống của người dân nâng cao.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: