An ninh - Quốc phòng

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Thứ Năm, 10/05/2018

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang (LLVT) trong tình hình mới. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Xuyên tham khảo tài liệu tại tủ sách pháp luật của đơn vị. Ảnh: Trường Khanh

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về vai trò của công tác chính trị. Từ đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ của cơ quan.

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và mô hình học cụ. Do đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ soạn thảo và giảng bài chính trị, thống nhất mẫu bài giảng, soạn thảo giáo án cho từng đối tượng tham gia học tập.

Đối với đội ngũ giáo viên, 5 năm 2 lần Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức hội thi này tại cấp trên cơ sở cho cán bộ chính trị các đơn vị trực thuộc. Đây là dịp để cán bộ chính trị các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, thực hành điều lệnh và những kiến thức cơ bản về tin học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí đạt thành tích cao tham gia thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp quân khu năm 2018.

Bên cạnh đó, để đổi mới chất lượng giáo dục chính trị, Bộ CHQS tỉnh xác định trọng tâm phải đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức trực quan sinh động như hình ảnh, mô hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề bài học kết hợp với tham quan thực tế. Hiện nay, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã được trang bị hệ thống máy trình chiếu truyền tải khái quát nội dung bài học, tạo hứng thú cho cán bộ, chiến sĩ.

Vào ngày thứ 5 hàng tuần, các đơn vị LLVT đều tổ chức Ngày văn hóa chính trị và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tham dự Ngày văn hóa chính trị và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của các chiến sĩ. Bên cạnh việc phổ biến những chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng các chiến sĩ tham gia đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ.

Qua đó, đã kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết những vấn đề nảy sinh, vướng mắc của bộ đội trên tất cả các mặt, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị, LLVT vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Xuân Diễn, Trưởng ban Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trương gắn việc nâng cao chất lượng các nội dung với việc thực hiện Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị và kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; quân số tham gia học tập bình quân đạt 97,5%, kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 89% đạt khá, giỏi.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục chính trị. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, chỉ huy; tăng cường nội dung, thời lượng phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với nhu cầu nhận thức của từng đối tượng. Thực hiện công tác bồi dưỡng tại chỗ theo hướng cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cho cán bộ mới ra trường, gắn đánh giá kết quả giáo dục chính trị với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Kim Hiền


Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang (LLVT) trong tình hình mới. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về vai trò của công tác chính trị. Từ đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ của cơ quan.

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và mô hình học cụ. Do đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ soạn thảo và giảng bài chính trị, thống nhất mẫu bài giảng, soạn thảo giáo án cho từng đối tượng tham gia học tập.

Đối với đội ngũ giáo viên, 5 năm 2 lần Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức hội thi này tại cấp trên cơ sở cho cán bộ chính trị các đơn vị trực thuộc. Đây là dịp để cán bộ chính trị các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, thực hành điều lệnh và những kiến thức cơ bản về tin học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí đạt thành tích cao tham gia thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp quân khu năm 2018.

Bên cạnh đó, để đổi mới chất lượng giáo dục chính trị, Bộ CHQS tỉnh xác định trọng tâm phải đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức trực quan sinh động như hình ảnh, mô hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề bài học kết hợp với tham quan thực tế. Hiện nay, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã được trang bị hệ thống máy trình chiếu truyền tải khái quát nội dung bài học, tạo hứng thú cho cán bộ, chiến sĩ.

o ngày thứ 5 hàng tuần, các đơn vị LLVT đều tổ chức Ngày văn hóa chính trị và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tham dự Ngày văn hóa chính trị và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của các chiến sĩ. Bên cạnh việc phổ biến những chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng các chiến sĩ tham gia đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ.

Qua đó, đã kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết những vấn đề nảy sinh, vướng mắc của bộ đội trên tất cả các mặt, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị, LLVT vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Xuân Diễn, Trưởng ban Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trương gắn việc nâng cao chất lượng các nội dung với việc thực hiện Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết T 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị và kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; quân số tham gia học tập bình quân đạt 97,5%, kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 89% đạt khá, giỏi.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục chính trị. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, chỉ huy; tăng cường nội dung, thời lượng phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với nhu cầu nhận thức của từng đối tượng. Thực hiện công tác bồi dưỡng tại chỗ theo hướng cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cho cán bộ mới ra trường, gắn đánh giá kết quả giáo dục chính trị với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: