An ninh - Quốc phòng

Thành phố Vĩnh Yên xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ Năm, 23/02/2017

Năm 2016, thành phố Vĩnh Yên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; giữ vững ANCT- TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Học viên Trường Quân sự Quân khu 2 trong giờ thực hành đánh dấu điểm chạm súng cối 82. Ảnh Văn Hiên

Để nâng cao nhận thức và trình độ lý luận về khu vực phòng thủ cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên đã mở lớp tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo tác chiến khu vực phòng thủ (kế hoạch B) cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường; triển khai xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch đảm bảo trong tác chiến phòng thủ; nâng cao khả năng đảm bảo tác chiến phòng thủ sát với quyết tâm tác chiến phòng thủ của thành phố trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng vũ trang địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác QP-AN; tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đủ số lượng và đúng thành phần; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác sát với đặc điểm tình hình địa phương. Trên cơ sở rà soát số lượng cán bộ thuộc các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Hội đồng GDQP&AN thành phố tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức và mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Trong quá trình thực hiện, thành phố chỉ đạo phải coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục, sau mỗi lớp học đều có kiểm tra đánh giá, lấy đó là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm; đồng thời, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng và điều kiện của từng đơn vị. Nhờ đó, công tác GDQP&AN của thành phố ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên.

Năm 2016, thành phố cử 16 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng do tỉnh, quân khu tổ chức; Hội đồng GDQP&AN thành phố mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ đối tượng 3 với 70 học viên; 8 lớp đối tượng 4 với 490 học viên; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố lồng ghép nội dung GDQP&AN cho 1.704 lượt cán bộ các cấp; giáo dục quốc phòng cho 3.099 lượt HSSV. Công tác GDQP&AN cho toàn dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ… Qua đó, nâng cao nhận thức, làm cho người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây mất ổn định chính trị xã hội.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kế hoạch và công tác giáo dục tuyên truyền, việc quan tâm đầu tư và triển khai xây dựng các công trình quốc phòng luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vĩnh Yên quan tâm như: Tiếp tục đầu tư xây dựng trận địa pháo phòng không 23mm; hoàn thiện thủ tục khởi công xây dựng nhà huấn luyện đa năng của LLVT thành phố; khảo sát lập kế hoạch xây dựng đường hầm Sở chỉ huy cơ bản, thao trường huấn luyện tổng hợp và trạm tập trung quân nhân dự bị. Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở, năm 2016, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Ngô Quyền và phường Đồng Tâm bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Qua diễn tập đã nâng cao được năng lực, trình độ lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự hiệp đồng thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo đảm đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, chỉ huy, điều hành; cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể tham mưu”. Thông qua diễn tập nhằm tăng cường củng cố xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh; đề cao cảnh giác cho LLVT và nhân địa phương tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong mọi tình huống.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: